Algemene voorwaarden

 

  1. THE SLK (statutaire naam: SLK B.V.) is actief als dienstverlener op het gebied van de Nederlandse fiscaliteit (belastingadvieskantoor).

  2. SLK B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, met statutaire en feitelijke vestigingsplaats in Amsterdam.

  3. SLK B.V. staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34332017.

  4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de opdrachtgever aan THE SLK.

  5. Uitsluitend THE SLK geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

  6. THE SLK hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Alle facturen van THE SLK zullen binnen 14 dagen na ontvangst worden voldaan. THE SLK mag wettelijke rente in rekening brengen in geval van een betaling buiten de betalingstermijn.

  7. Iedere aansprakelijkheid van THE SLK is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

  8. THE SLK is wettelijk verplicht om de identiteit van haar klanten te verifiëren en dient ongebruikelijke transacties te melden aan de bevoegde autoriteiten.

  9. Iedere relatie tussen een opdrachtgever en THE SLK wordt beheerst door Nederlandse recht.

  10. Enig geschil tussen de opdrachtgever en THE SLK wordt exclusief voorgelegd aan de rechter in Amsterdam.

 

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam op [15] maart 2019 onder nummer […..].